Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Pressemeldinger arrow Sosialministeren avviser sine egne tall

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Sosialministeren avviser sine egne tall PDF Skriv ut E-post
Tuesday 30. May 2006
Pressemelding fra Foreningen Fattignorge
Skrevet 15.12.2005

Sosialministeren prøver å bortforklare sine egne tall
I gårsdagens artikkel i Aftenbladet avviser sosialministeren Forumet Fattignorges påstand om at sosialhjelpsmottakere med statens veiledende livsoppholdssats på 4140 lever på rundt 40 kroner dagen til mat og drikke. For den kommunale kortidssats på kr. 2514 blir det kr. 25 pr dag til mat og drikke. Vi har i lengere tid arbeidet med forsvarligheten i livsoppholdssatsene og den ulike praktiseringen av sosialtjenesteloven vi ser i landets kommuner og mener å ha en fullt ut troverdig dokumentasjon for påstanden..

På bakgrunn av at det er sosialminsiterens eget departement som har kommet med føringene/ anbefalingene og det vi oppfatter som de uforsvarlig lave livsoppholdssatsene har vi også tatt opp forsvarligheten i satsene både med sosialdepartementet og helse- og sosialdirektoratet, senest i møtei november i år.
.
I brev bekrefter sosialdepartementet at det ikke er noe budsjettmateriale knyttet til livsoppholdssatsene og at det er kommunene som fastsetter sine egne satser. Det er direkte oppsiktsvekkende at man ikke ønsker å legge frem et budsjett der hvert element, som mat og drikke, er prissatt. Da kan alle kontrollere at regnestykket vitterlig går opp. En statlig sats som skal være veiledende, må være sikret gjennom en forsvarlighet i forarbeidet. Det må også rent praktisk vises at det er mulig å kjøpe og betale det som kan gi en levestandard som er akseptabel ut fra dagens samfunnsforhold med de pengene staten tildeler. Ellers kan den neppe kalles veiledende. Det er dette vi mener ikke lar seg gjøre. Svært mange fattige har ikke nødvendig forråd eller evner/ kunnskap/ tilberedningsmuligheter og kjøper derfor ferdiglaget middagsmat, og da er det ikke mer penger igjen den dagen.

Det blir uansett ikke mer enn 25 - 42 kr. dagen til mat og drikke
I og med at sosialdepartementet påstår de ikke har et slikt budsjett, er det eneste naturlige å sammenlikne med offentlige institusjoner som driver bespisning. Kostøret ligger langt over de satsene vi nevner. Statens institutt for forbruksforskning, SIFO har utarbeidet et nøkternt standardbudsjett . Med denne fordelingsnøkkelen gir en livsoppholdssats på kr. 4140 en månedlig sum på kr. 1252, eller kr. 42 pr. dag til mat og drikke. For den kommunale kortidssatsen blir det kr. 760 pr, måned eller kr. 25 pr. dag. Om sosialministeren ikke tror på sine egen tall, eller synes de er for lave, må han straks sørge for å sjekke og korrigere dem til dagens samfunnsnivå. Vi imøteser også hans begrunnelse om hvor vi tar feil i behandlingen av tallene våre, eller hans for å være korrekt.

Hva er et forsvarlig livsopphold?
I lovverket og i korrespondanse med etatene og sosialkontor legger man vekt på at alle skal ha et ”forsvarlig” livsopphold. Det virker betryggende. Problemet er at det ikke ser ut til å være definisjon som gir en klar forståelse av hva ”forsvarlig” er. Det er vel den måten samfunnet mener vi skal behandle den som er avhengig av sosialhjelp på. Samfunnet har utviklet seg de siste 10-20 årene, mens det ser ut til at samfunnets holdning til de fattige ikke har forandret seg. De fattige henger etter på alle områder, også lønnsutvikling. På de siste 10-12 årene har stortingsrepresentantene mer enn doblet sinn lønn,mens sosialhjelpssatsene har stått stille, for noen til og med blitt lavere. Det er nok ingen i denne svake gruppen som har opplevet at det har blitt billigere å leve på disse årene.Så lenge sosialhjelpsatsene er politisk bestemt må det være naturlig å spørre om de fleste politikerne er totalt blottet for anstendighet og medmenneskelighet. Det fattige roper ikke så høyt. De blir derfor heller ikke hørt. Norge er et av verdens beste land å bo i. Når vi glemmer de fattige riktignok. Men det gjør de fleste så det er vel ikke oppsiktsvekkende?

Kan sosialminsteren virkelig være så uvitende ?
Etter hva vi kan se, så var sosialminister Bjarne Håkon Hanssen nestleder i Helse og sosialkomiteen i stortingsperioden 2001 – 2005. Om han har stått opp tidlig om morran og deltatt på møtene må man kunne forvente en bedre kunnskap om praktiseringen av sosialtjenesteloven. Han gir uttrykk for at han har tillit til at dette skjer i tråd med lovverket. Det er her han er på feil villspor. Det er nettopp den ulike praktiseringen av sosialtjenesteloven som gjør at noen må feire jul med noen tiere om dagen. Det er en total misforståelse om man tror at alle får en individuell behandling og får dekket sine ekstra sykdomsutgifter mm. I forbindelse med vår undersøkelse om forsvarlighet i livsoppholdssatsene har rundt 100 kommuner svart hittil. Mange av svarene viser at han tar feil. Det er kommuner som opererer med en korttidssats på under 3000 kr. som i kommunestyrevedtaket sier at denne satsen skal dekke mat og drikke samt hygieneartikler. Hva med andre utgifter og regninger?
Det sosialministeren må forholde seg tilvirkeligheten. Virkeligheten finner du hos brukerne og ikke hos byråkratene
Det er ikke slik at man kan regne med å få bidrag til høytider og merkedager slik soialministeren sier. Praksis er meget ulik. Rundskrivet sosialministeren refererer til er bare veiledende. Hva lovverket og rundskriv sier er uinteressant om det ikke følges. Det er brukerne som er fasiten, det er de som opplever forskjell på liv og lære på kroppen. Er man en ansvarlig politiker blir det nesten patetisk å forsøke å pulverisere ansvaret ved å late som man tror alle andre gjør jobben sin utenå forsikre seg om at det virkelig er tilfelle ved etterkontroll i alle ledd, helt ned til bruker.

Hva gjør man med 75 kr. på konto og lønn først 20.1.06 ?
For å illustrere hvor langt det er fra liv og lære kan jeg ta med et lite eksempel fra egen sak. Siden tilflytting til kommunen har man leid inn advokat som jeg siden har hatt som saksbehandler. Vet sosialminsteren og lokalpolitiokerne om slikt forbruk når det allerede er alt for knappe resurrser i sosialbudsjettet ? Jeg har også store vel dokumenterte sykdomsrelaterte utgifter som alene utgjør 6530 kr. pr. mnd. som sosialtjenesten bare setter en strek over. Jeg har et livsopphold på ca. 4600 kr. Løsningen er å forsake medisiner, fordyrende kosthold og frukt og grønt for å nevne noe. Med utbetaling 12.12 ble pengene brukt til å betale husleie, betale tilbake lån til husleie i forrige måned samt en telefonregning og mat for et par hundrelapper og da er det kr. 75 på konto til julefering og alle utgifter frem til 20.1.06. Sosialminsteren har rett i at det ikke er nødvendig med noen få tiere til matinnkjøp. I dette tilfellet er det under 2 kr. pr. dag i rundt 40 dager som skal rekke til alle utgifter. Ydmykende nødhjelpsøknder og mistensomhet blir nok en del av hverdagen.
Kjære sosialminister, dette er virkeligheten. Våkn opp og vis det ansvaret du er godt betalt for å ivareta!

Kommune skyver ansvaret over på staten og omvendt
Sosialministeren ser ut til å skyve ansvaret for å føre kontroll med forsvarligheten i livsoppholdssatsene over på kommunene. Av de svarene vi har fått fra kommunene ser det ikke ut til at det er enighet om det. Her er et eksempel :
”La meg bare starte med å si at staten v/direktoratet, som dere sier; besvarer dette med å henvise til at det er kommunene som fastsetter sine normer. Det kan de ikke. De har en oppfatning av dette, og jeg henviser da til Rundskriv I-13/2001, av 13. febr. 2001. Det var det skrivet som ble sendt ut med de første veiledende satsene. Der sier Departementet: ”Satsene representerer et nøkternt, men forsvarlig nivå. Det er ved utarbeidelse av de veiledende retningslinjene også sett hen til dagens gjennomsnittlige nivå for kommunenes normer. I tillegg er det tatt spesielle hensyn til barns behov”.
Dette er utvilsomt en vurdering fra dept. side, og når en da følger disse veiledende satsene, slik som xxxx kommune gjør, så bør jo også da vår vurdering være at dette er nøkternt, men forsvarlig.”

Da har vi situasjonen at kommuner støtter seg til statens forsvarlighetsvurdering. Staten på sin side kan ikke legge frem noe budsjettmateriale eller sannsynliggjøre at det har vært foretatt en reell forsvarligehetsvurdering i forkant. Dette synes som en toveis ansvarsfraskrivelse som sosialminsiteren må gripe fatt i og rydde opp i straks. Slik kan vi bare ikke ha det.

Mange spørsmål om troverdighet til Arbeiderpartiets politikk
Forumet har i den senere tiden fått stadig flere henvendelser der man undrer seg om de holdningene sosialminsteren uttrykker også er et samlet Arbeiderparti sitt. Det virker ikke slik. Det synes som om bekymring og omsorg for de svake som trenger samfunnets hjelp ikke lenger finnes.
Før valget hadde Arbeiderpartiet og for så vidt også andre partier en helt annen holdning og et helt annet ambisjonsnivå i fattigdomssaken. Det var snakk om ny kurs Fattigdom er jobb nr. 1.
Før valget fant vi følgende uttalelse : ”Det er enkeltmenneskers liv vi snakker om, sier Asmund Kristoffersen i Arbeiderpartiet til Dagsavisen.” Det bør sosialministeren nå vise i praksis.

En oppfordring til sosialministeren
Som du forstår Bjarne Håkon Hanssen, med ditt ståsted i Arbeiderpartiet, så kan det være lurt å være litt mer ydmyk overfor brukerne av de tjenestene du og ditt departement forvalter. Din virkelighetsbeskrivelse kjenner de fattige seg ikke igjen i.Vi invitere deg inn i vår virkelighet. Ta kontakt så skal du få den nødvendige dokumentasjonen. For din egen del og ditt departement er det vel viktig å ha en slags troverdighet. Da burde du invitere Fattignorges styre til et møte på ditt kontor der vi kan gå dypere inn på hvor skoen trykker sett fra brukernes side. Men vi ber deg vennligst sende reisepenger sammen med invitasjonen. Det har vi ikke råd til selv. Det er et tankekors at de fattige ikke har råd til aksjonere for å bedre sine kår.
 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/pressemeldinger/sosilaminsiteren-avviser/ :