Anmeldelsene våre er henlagt
Wednesday 26. September 2007

Vi har fått melding om at de 5 politianmeldelser vi har innlevert mot sosialarbeidere i Ålesund er henlagt. I en pressemelding fra Ålesund kommune oppfatter vi det som om kommunen forsøker å hvitvaske sine saksbehandlere og påpeker at henleggelsene har skjedd fordi det anmeldte forholdet ikke er straffbart.  Vi har en ganske annen oppfatning. I det det har kommet omgjøringsvedak har kommunen innrømmet så grove saksbehandlingsfeil at de føler seg tvunget til å omgjøre vedtak.

Henleggelsene åpner for en debatt om hva en saksbehandler i den kommunale sosialtjeneste kan tillate seg uten at det får noen konsekvenser. I dag ser det ut som om det ikke er noen grenser. Det finnes knapt domsrefeanser i saker om økonomisk sosialhjelp, og det er på høy tid at vi får et antall saker vurdert for retten for å få en grenseoppgang når det gjelder hva som er akseptabel maktutøvelse i slike saker.

Rettsikkerhet er viktig - men åpenbart ikke for de som ikke har økonomiske resurser.